X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

WEBBARINDIRMA HİZMETSÖZLEŞMESİ
(WEB, VERİTABANI ve BAYİHOSTİNG)


1. TARAFLAR
İş bu sözleşme FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri (Demirciler Mh.Aydınlık Cd.
No 25/1/3 Merkez BARTIN) (bundan sonra FiBuHosting olarak anılacaktır) ile
FiBuHosting’e ait web sitesi www.fibuhosting.com (bu “Site”) üzerinden FiBuHosting
ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan
gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında
aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu
Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.fibuhosting.com isimli web adresinde
yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık
olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul
ettiğiniz anlamına gelecektir.


2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞEGİRİŞİ VESÜRESİ
MÜŞTERİ'nin FiBuHosting’e ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde
hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık
ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.


3. HİZMET’İNTANIMI
FiBuHosting’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web
sitelerinin ve/veya veritabanın FiBuHosting’in sunucularında barındırılarak internet
ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web
Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi tek
ve/veya birlikte alabilir.
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan
tüm FiBuHosting politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.


3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, FiBuHosting Sözleşme’nin süresi boyunca
olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet
verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin
erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:


3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),


3.1.2. Donanım arızaları,


3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya FiBuHosting’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,
FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri


3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti
veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın
FiBuHosting’in kontrolü dışındaki veya FiBuHosting tarafından öngörülemeyen nedenler


3.2. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü
olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.


3.3. FiBuHosting, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı
sarf edecektir.


3.4. Servis Sürekliliği Garantileri FiBuHosting tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi
Sözleşmesi ile standart servis serviyesi garantileri vermektedir


3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında,
FiBuHosting Hizmetleri ile birlikte kullanmak için FiBuHosting veya FiBuHosting’in bağlı
olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen
sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı
sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin
FiBuHosting sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması
durumunda, FiBuHosting ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda
saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, FiBuHosting
hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL
Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını FiBuHosting sunucuları dışında kullanmak
istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz
(30) gün içerisinde FiBuHosting’e yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.


3.6. Bayi Web Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, FiBuHosting “Bayi Web
Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen,
bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ kullanım hakkında sahip olup bu hakkı
devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm
kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ
kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle
yükümlüdür. FiBuHosting sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı desteği vermektedir.
FiBuHosting’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının
tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal FiBuHosting’i bilgilendirmekle mükelleftir.
FiBuHosting, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür
işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin
FiBuHosting’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu
olacaktır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı FiBuHosting Hizmetlerini
MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ FiBuHosting yazılı muvafakati olmaksızın
FiBuHosting’in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai
Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi
niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve
kurumlarla paylaşamaz.


3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili,
vb.)
MÜŞTERİ FiBuHosting tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya
Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu
durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden
kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı
FiBuHosting sorumlu tutulamaz. FiBuHosting bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti
vermemektedir.


4. MÜŞTERİ’NİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası
dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli
bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye
ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde,
FiBuHosting’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ
tarafından 2 gün
içerisinde giderilecektir. Aksi halde, FiBuHosting işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal
ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. FiBuHosting’in
bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ FiBuHosting’de sunulan
hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında
tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, FiBuHosting’in, söz
konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği
zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


4.2. MÜŞTERİ, FiBuHosting MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek
davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda FiBuHosting, sözleşmeyi fesih etme,
askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı
halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve
FiBuHosting’in sorumluluğuna gidemez.
4.3. İÇERİK


4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan
ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta
haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına,
kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı
davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet
servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


4.3.2. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan
yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu
sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden
kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını,
her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza
Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her
türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan
ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve
hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece
MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, FiBuHosting’i her halükarda bu ilişkiler ve
konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple
FiBuHosting aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ,
FiBuHosting’in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı
tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile FiBuHosting aleyhine
hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde FiBuHosting’in davayı ihbar, rücu vb.
tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından
FiBuHosting’in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve
taahhüt eder.


4.3.3. FiBuHosting, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin
doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü
değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu
ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan
ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk
münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. FiBuHosting, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı,
sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan
veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.


4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif
hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların
onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan
yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının
birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece FiBuHosting’e verilmesi
gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün
içinde FiBuHosting’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ
arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi
bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde
MÜŞTERİ, FiBuHosting’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.


4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda
bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin FiBuHosting’den hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye
FiBuHosting’in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, knowhow, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği
hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup,
MÜŞTERİ’nin FiBuHosting’in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi
ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve
kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi
güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi
güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.


4.3.6. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde
FiBuHosting’in bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme
gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda
bulunan MÜŞTERİ, FiBuHosting’in alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar
tazmini talebinde bulunamaz.


4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa
gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu
takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya
da FiBuHosting’e bildireceğini aksi halde FiBuHosting’in uğrayacağı zararları ve
masrafları karşılayacağını taahüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte
bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile FiBuHosting’den resmi makamlarca ve mevzuatla
korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde
MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve
bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ,
FiBuHosting’in bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı
Yasa Uyarınca FiBuHosting’e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde
FiBuHosting’in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, hukuka aykırılık teşkil
eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı
olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ,
bu yönde talepler sebebi ile FiBuHosting’in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve
manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, FiBuHosting’e karşı
olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde
hizmetler FiBuHosting tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme
FiBuHosting tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal
tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını
FiBuHosting’den talep edemez veya rücu edemez.


4.3.8. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına
kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari
sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3.9. FiBuHosting tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet
üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma
karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı
hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve
Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm
zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer FiBuHosting MÜŞTERİlerinin
servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları
karşılayacağını ve FiBuHosting’in bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen
kabul ve taahhüt eder.


4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine
bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi
durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin
zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü
olduğunu ve bundan dolayı hesabının FiBuHosting tarafından askıya alınabileceğini
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve
sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması
zorunludur. FiBuHosting dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik
erişimin izin dahilinde
olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını
zorunlu tutabilir.
MÜŞTERİ, FiBuHosting’in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine
karşı FiBuHosting’in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin
edeceği konusunda FiBuHosting ile mutabıktır.


4.3.11.
a. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen
materyallere şunlar dahildir:
i. Topsite’lar
ii. Hotlink'ler
iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic
benzeri, Rapidshare, vb...)
v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma,
arşiv oluşturma veya script kullanımı
vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
viii. Proxy script’leri
ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları
xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri
xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet
siteleri
xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür
yayını
xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama
önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak
kullanılan proxy servisleri
xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın
kötüye kullanımı
xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri
izinsiz kullanımları – ihlalleri
xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden,
tehdit, nefret içerikleri
xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar
(bahis, piyango))
xxxviii. Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi,
MLM/Saadet Zinciri)
xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
xl. Fatura Tahsilat siteleri
b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek
materyallere şunlar dahildir:
i. IRCD (irc server’ları)
ii. IRC script’leri/bot’ları
iii. Korsan Yazılım/Warez
iv. IP Tarayıcılar
v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri
vii. Escrow hesabı
viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet
siteleri
x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür
yayını
xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)
xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )
xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz
kullanımları - ihlalleri
xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit,
nefret içerikleri
xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis,piyango)
xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama
önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın
kötüye kullanımı
xxv. Fatura tahsilat siteleri
xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Çizgi
Telekom lisans belgesini talep edebilir.


4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç
teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde
FiBuHosting, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu
script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış
olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil FiBuHosting hizmetleri sadece izin
verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. FiBuHosting sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle
izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi,
izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini,
sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin
verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve
kullanılabilir. FiBuHosting sistem(ler)inin
kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.
Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap
askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere
erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur.
FiBuHosting dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin
dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin
sunulmasını zorunlu tutabilir.


4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, FiBuHosting’in Hizmet vermeyi reddetme hakkı
saklıdır.
Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda
sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili FiBuHosting Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz
(48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya
alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta
aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.
Tüm FiBuHosting MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden
nihai olarak sorumludurlar.


4.4. Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ;
"too many connections" hatası alınır. FiBuHosting’e ait network dışından gelen MySQL
isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)


4.4.1. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir.
Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri,
FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.


4.4.2. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir:


4.4.3. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler
yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.


4.4.4. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında


4.4.5. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir
biçimde indekslenmelidir.


4.4.6. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.


4.4.7. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 15 MB'dır.


4.4.8. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde
geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)


4.4.9. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.


4.4.10.3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mailhesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap
tamamen silinir.


4.4.11.Paylaşımlı hostinglerde bir klasörün içinde 200.000'den fazla dosya olmamalıdır.


4.4.12.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.
(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta
.inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw
.mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml
.msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb .shs .ps1 .ps1xml .ps2
.ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )


4.4.13.FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.


4.4.14.FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.


4.4.16.Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web
spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.


4.4.17.IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.


4.4.18.Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program
yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların NATRO’nun paylaşılan
sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.


4.4.19.Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.


4.4.20.Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.


4.4.21.Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya
ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include
(“include.php”) kullanılmalıdır.


4.4.22.Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side
kod kullandırmayınız.


4.4.23.https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi
CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.


4.5. Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ
tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ
Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, FiBuHosting MÜŞTERİ’ye ait hesabı
bir üst
pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma
hakkını saklı tutar.
Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak
bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim
yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda FiBuHosting gerekli
gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.


4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik FiBuHosting, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir
şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan
verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme,
MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine
ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin
ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi
kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen,
bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm
eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:
i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. FiBuHosting sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik,
gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
FiBuHosting paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve FiBuHosting’in MÜŞTERİ’ye veya
herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir.
Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için
sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. FiBuHosting,
MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun
Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her
zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ,
FiBuHosting’in inisiyatifinde, FiBuHosting’in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine
veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet
üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda FiBuHosting
kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.


4.7. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili
yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için
FiBuHosting’e gerekli yetkiyi vermektedir.


5. ÜCRET VE ÖDEME
5.1. MÜŞTERİ, FiBuHosting ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi
taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece
dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.


5.2. FiBuHosting hizmetleri OTOMATİK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar
olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği
iptal edilmediği sürece FiBuHosting yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik
olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve FiBuHosting’in o tarihte uygulamada
olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil
edecektir.Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz.
Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz
kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem
yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde FiBuHosting hesabınızdan otomatik
yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline
ilişkin FiBuHosting gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında
bulunulması mümkün değildir.


5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme
döneminde ve FiBuHosting 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye
duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis
ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce
gerçekleştirilecektir.


5.4. FiBuHosting, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de
belirtilmiş olunan FiBuHosting’e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde
belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin
gerçekleşmesi sonucu FiBuHosting hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi
bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında
sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


5.5. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi
bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur.
Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler
silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış
olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi
yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun FiBuHosting’e ulaştırılmaması vb. hallerde
MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin
sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi
zarar iddiası ile FiBuHosting’in sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli
yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin FiBUHosting’e yazılı bilgilendirme yapılmasının
MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.


5.6. FiBuHosting’den alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.


6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ


6.1. FiBuHosting istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet
politikalarını ve
Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, FiBuHosting Hizmetlerini
kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını
kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, FiBuHosting’in Site’de yer alan sözleşme koşullarından
haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.


6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm FiBuHosting politika ve Sözleşmelerinde belirtilen
şartları ihlal etmesi durumunda, FiBuHosting ‘e sağlanan servisleri önceden haber
vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin
önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı
olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye
aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi
feshedebilir.


6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda,
FiBuHosting sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği
ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.


6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği
anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.


7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta
Bartın Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
8. MÜCBİR SEBEP


8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve
tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya
geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile;
savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi
mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.


8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal
diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte
değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.
Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine
getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30
(otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir.
Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9.KVKK Kanunu ve SMS ile bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

FiBuHosting İnternet ve Bilişim Hizmetleri olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Biz bu verileri;

 •  Her zaman güvenle saklıyor,
 •  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde,
 •  İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde,
 •  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasında,
 •  Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi için,
 •  Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesinde kullanıyor,
 •  Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

 •  Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,
 •  Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.
 •  Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,
 •  Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,

Eğer listeden çıkmak isterseniz size gelen SMS metninin sonunda çıkış linkine tıklayabilir ya da 0 850 305 2150 ve bilgi@fibuhosting.com adresi ile iletişime geçerek kaydınızı sildirebilirsiniz.Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)

Not : Üyelik, Hizmet ve Kullanım Sözleşmesini kabul edip üye olan herkes otomatik olarak listeye dahil edildiğini beyan eder. Aksi bir durum belirtilmedikçe ve "Müşteri" nin iptal isteği ulaşmadığı sürece SMS ve E-Posta gönderim hakkımız saklıdır.


10. SON HÜKÜM
İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca
okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. FiBuHosting gerek gördüğü taktirde yeni
maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik
yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


Top